Foto galerija: Lungernas. Šveicarija

The resort town of Lungern. Over 2 thousand people live in the town. community members. 44% of the population living here is engaged in agriculture and forestry, 30% work in education and management, 12% are entrepreneurs and 7% are service personnel. There are 626 jobs in this town. Funds for the maintenance of the town are allocated from the collected taxes of local residents, the amount of which is determined by the community itself.

Kurortinis Lungerno miestelis. Miestelyje gyvena per 2 tūkst. bendruomenės narių. 44% čia gyvenančių gyventojų verčiasi žemės ūkiu bei miškininkyste, 30% dirba švietimo bei vadybos srityje, 12% sudaro verslininkai ir 7% aptarnaujantis personalas. Šiame miestelyje įkurtos 626 darbo vietos. Lėšos miestelio išlaikymui skiriamos iš surinktų vietos gyventojų mokesčių, kurių dydį nustato pati bendruomenė.

Note: High-resolution photos without the logos in this gallery are available for purchase. Buy photos now. You will also find many of my photos in the world’s most popular photo banks. Links to register for them - at the bottom of the page.

Pastaba: aukštos rezoliucijos nuotraukas be logotipų, esančias šioje galerijoje, galima įsigyti. Pirkti dabar. Taip pat daug mano nuotraukų rasite populiariausiuose pasaulio fotobankuose. Nuorodos registracijai į juos - puslapio apačioje.

Susipažinkite su foto galerija: Saint Malo ir Saint Michel. Prancūzija