Foto galerija: Mūsų gyvūnai

Animals. Sometimes close, sometimes exotic. But they are all our younger brothers living on this planet.

Kartais artimi, kartais egzotiški. Bet jie visi mūsų jaunesnieji broliai, gyvenantys šioje planetoje.

Note: High-resolution photos without the logos in this gallery are available for purchase. Buy photos now. You will also find many of my photos in the world’s most popular photo banks. Links to register for them - at the bottom of the page.

Pastaba: aukštos rezoliucijos nuotraukas be logotipų, esančias šioje galerijoje, galima įsigyti. Pirkti dabar. Taip pat daug mano nuotraukų rasite populiariausiuose pasaulio fotobankuose. Nuorodos registracijai į juos - puslapio apačioje.

Susipažinkite su foto galerija: Vatikanas