Foto galerija: Svolveris - kruizas. Norvegija

Svolvær is also a major transportation hub and favourite starting point for tourists visiting the Lofoten islands. Approximately 200,000 tourists visit Svolvær each year. The nature in Lofoten can take the breath away from most people, but a close encounter with the sea eagle you will never forget!

Svolvær yra pagrindinis transporto mazgas ir mėgstamiausias Lofotenų salas lankančių turistų pradžios taškas. Kasmet Svolvær aplanko apie 200 000 turistų. Lofotenų gamta daugeliui žmonių gali užgniaužti kvapą, o artimo susitikimo su jūriniu ereliu niekada nepamiršite!

Speedboats ready for cruising. Greitaeigiai kateriai paruošti kruizui.
We are ready. Mes pasiruošę.

The speed of the boat is 85 km/h. Katerio greitis 85 km/val.
We are greeted by seagulls. Mus pasitinka žuvėdros.
And sea eagles, of which there are about 5,000 couples in Norway. Ir jūriniai ereliai, kurių Norvegijoje yra apie 5000 porų.

Sea eagles love fish. Jūriniai ereliai mėgsta žuvį.
But they also have competitors. Bet jie turi ir konkurentų.

Sometimes there is a fierce fight for food. Kartais dėl maisto vyksta arši kova.
The sea eagle reaches 240 cm with its wings spread. Jūrinis erelis išskleistais sparnais siekia 240 cm.

We are newcomers here. We are being watched. Mes čia atvykėliai. Mus stebi.

The last point of land. Next is the ocean... Paskutinis sausumos taškas. Toliau - vandenynas...
And Iceland... 24 hours away on this boat. Ir Islandija... Už 24 valandų kelio šiuo kateriu.

Note: High-resolution photos without the logos in this gallery are available for purchase. Buy photos now. You will also find many of my photos in the world’s most popular photo banks. Links to register for them - at the bottom of the page.

Pastaba: aukštos rezoliucijos nuotraukas be logotipų, esančias šioje galerijoje, galima įsigyti. Pirkti dabar. Taip pat daug mano nuotraukų rasite populiariausiuose pasaulio fotobankuose. Nuorodos registracijai į juos - puslapio apačioje.

Susipažinkite su foto galerija: Gamtos dovanos